Our Team

Patrons
 • N. K. Mishra
 • Anil Karapurkar
 • R. V. Phadke
 • A. K. Gupta
 • N. Kahandelwal
Office Bearers
 • Past President 1 – Dr. Santhosh Joseph
 • Past President 2 – Dr. Mathew Cherian
 • President – Dr. Shailesh Gaikwad
 • Vice President 1 – Dr. Uday Limaye
 • Vice President 2 – Dr. Vipul Gupta
 • Secretary – Dr. Sukalyan Purkayastha
 • Treasurer – Dr. Sunanda Anand
 • Executive Member – Dr. Rajeev Sivasankar
 • Executive Member – Dr. Vivek Gupta
 • Executive Member – Dr. Vijay Jayakrishnan
 • Executive Member – Dr. Chirag Ahuja
Core Group
 • Gaurav Goel
 • Guru Prasadh
 • Mathew Cherian
 • Manish Shrivastava
 • V. Phadke
 • Rajeev Sivasankar
 • Sunanda Anand
 • Santhosh Joseph
 • Shailesh Gaikwad
 • Sukalyan Purkayastha
 • Uday Limaye
 • Vipul Gupta
 • Vivek Gupta
Executive Members
 • Manish Shrivastava
 • Vivek Gupta
 • Shyamkumar
 • Rajeev Sivasankar
 • Chirag Ahuja
 • Paritosh Pandey
 • Vijay Jayakrishnan